Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025

Z Resolucijo o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje želi država vplivati na zmanjšanje kroničnih bolezni in debelosti.
Na ministrstvu za zdravje smo v sodelovanju z drugimi resorji, stroko in NVO pripravili Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za desetletno obdobje. Nacionalni program je strateški in celovit okvir, s katerim želimo izboljšati prehranske navade in povečati telesno dejavnost med prebivalci Slovenije od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. Opredeljene ima konkretne in merljive cilje, s katerimi želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne teže prebivalcev, vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, posledično na vzdržnost zdravstvenega sistema ter vplivati na zmanjšanje razlik v zdravju prebivalcev. Za usklajeno delovanje in izvajanje nacionalnega programa bo skrbela medresorska delovna skupina. Konkretne aktivnosti, s katerimi bo dosežena operacionalizacija ukrepov, njihovi nosilci in tudi potrebna finančna sredstva, pa bodo opredeljene v periodičnih izvedbenih načrtih.

SJ sprejeta v dz Resolucija prehrana in gibanje

Deli naprej