Spodbujanje telesne dejavnosti za zdravje v različnih življenjskih obdobjih

 

Telesna dejavnost v otrok, mladostnikov in študentov

Otroci, ki imajo od doma naučene ustrezne navade, bodo tudi v šolskem obdobju ob naraščajočih obveznostih in čedalje večjem pomanjkanju prostega časa lažje ohranjali zdrave gibalne navade, seveda ob ustrezni podpori predvsem domačega in šolskega okolja. Pri otrocih in mladostnikih, ki v svojem domačem okolju nimajo ustrezne podpore za razvoj gibalnih navad, šolsko okolje s prostočasnimi dejavnostmi predstavlja zelo pomemben dejavnik njihovega razvoja. Šola zato predstavlja najboljše okolje za izvedbo intervencijskih programov za izboljšanje gibalne zmožnosti ter telesne pripravljenosti otrok in mladine. Dva ključna cilja na tem področju sta zagotoviti vsaj eno uro kakovostno vodene vadbe dnevno za vse starostne skupine otrok in mladine in izboljšati njihove gibalne zmožnosti in telesno pripravljenost.

Med ključnimi načrtovanimi ukrepi na tem področju so:
- na ravni šole vzpostavitev tesnejšega in kakovostnejšega interdisciplinarnega sodelovanja zdravstvene službe (pediatrov, šolskih zdravnikov, fizioterapevtov in drugih zdravstvenih delavcev) s šolami v primeru potrebe po prilagajanju ali omejitvi telesne dejavnosti kratkotrajnim ali dolgotrajnejšim posebnostim ali zdravstvenim omejitvam posameznika namesto opravičevanja od vseh oblik telesne dejavnosti,
- spodbujanje telesne dejavnosti v vrtcih in šolah (minuta za gibanje, rekreativni odmor),
- proučitev možnosti za ponovno uvedbo t.i. ur korektivne vadbe oziroma dopolnilnega pouka za tiste učence, ki za zdrav razvoj potrebujejo še dodatne oblike telesne dejavnosti,
- osveščanje otrok in staršev o primerni prehrani med telesno dejavnostjo ter posebna skrb za otroke, ki so športniki,
- podpora izvajanju programoma Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah, Mladi za mlade v srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter drugim podobnim programom za povečanje gibalne zmogljivosti in obvladovanje debelosti pri otrocih in mladostnikih,– podpora ponovni uvedbi obvezne ure športne vzgoje v prvih letnikih visokošolskih študijskih programov,
- boljše povezovanje med pristojnimi službami (zdravstvo, šolstvo, sociala) in športnimi organizacijami, društvi in lokalno skupnostjo pri spodbujanju telesne dejavnosti otrok zlasti iz socialno ogroženih družin,
- izvajanje obštudijskih športnih dejavnosti.

Zdrav življenjski slog 
Mladi za mlade 
Slofit- športnovzgojni karton - orodje za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok 
Slovenska mreža zdravih šol 
Program Skupaj za zdravje 
Skupni ukrep Evropske komisije na področju preprečevanja debelosti otrok s pomočjo ukrepov prehrane in telesne dejavnosti 
Program Izzivaj uživaj! 
Program Veter v laseh 
Program Simbioza Giba – vse življenje se gibamo 
Program Aktivno v solo 

 
 

Povečanje deleža telesno dejavnih odraslih

Trendi glede telesne dejavnosti pri odraslih so ugodni, a je delež telesno dejavnih, upoštevajoč rekreacijo oz. zmernejšo in intenzivnejšo telesno dejavnost, še vedno premajhen. Telesno dejavni naj bi odrasli bili najmanj 30 minut dnevno, pri čemer naj bi se rahlo zadihali oz. spotili.


Med prioritetnimi ukrepi za povečanje telesne dejavnosti odraslih, so:
– osveščanje prebivalcev o koristih redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja in osveščanje o nevarnosti sedečega življenjskega sloga; osveščanje telesno dejavnih odraslih o primerni prehrani pri telesni dejavnosti,
– organizacija in izpeljava za uporabnika brezplačnih celoletnih programov kakovostno vodene rekreativne vadbe z različno vsebino na javno dostopnih površinah, s čimer se pričakuje pomemben zdravstveni učinek na vadeče (npr. občinske trim šole),
– podpora socialnim partnerjem za uveljavljanje priporočil o telesni dejavnosti in zmanjševanju neprekinjenega sedenja v okviru programov promocije zdravja na delovnem mestu in izmenjavi dobrih praks (podpora izvajanju minutam za zdravje v delovnih okoljih, podpora vadbe na delovnem mestu),
– boljša povezanost dejavnosti v zdravstvenem sistemu s programi športnih organizacij in društev ter lokalne skupnosti pri spodbujanju telesne dejavnosti med aktivno populacijo.


Program Zdravi na kvadrat – promocija zdravja na delovnem mestu 
Program Z gibanjem do zdravja 
Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni 
Program Živimo zdravo – promocija zdravja v ruralnih skupnostih 
Preventivni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na področju prehrane in telesne dejavnosti 2017, 2018, 2019
Evropski teden športa 

 
 

Povečanje deleža telesno dejavnih starejših

Ker so koristi telesne dejavnosti za ohranjanje zdravja in ohranjanja funkcijske zmožnosti starejših še posebej velike, si država prizadeva za povečanje deleža telesno dejavnih starejših, ki živijo doma, in tistih, ki so vključeni v socialno-varstvene zavode. S telesno dejavnostjo želimo spodbuditi tudi medgeneracijsko sodelovanje. Med prioritetnimi ukrepi so:

– kakovostno vodena gibalna vadba za starejše v različnih okoljih (npr. v socialno-varstvenih zavodih, zdravstvenih domovih, društvih upokojencev, športnih društvih) s povezovanjem upokojenskih, zdravstvenih in športnih organizacij,

– kakovostno vodena in za uporabnika brezplačna skupinska gibalna vadba starejših na javno dostopnih površinah,

– ciljano izvajanje programov za ravnotežje in koordinacijo zaradi preprečevanja padcev in posledičnih poškodb,

– zagotavljanje dostopnosti do telesne dejavnosti vsem, s poudarkom na socialno ogroženih in funkcijsko manjzmožnih oziroma funkcijsko nezmožnih starejših,

– zaznavanje oseb s primanjkljajem v telesni pripravljenosti in svetovanje za vključevanje v kakovostne gibalne programe z interdisciplinarnimi svetovalnicami za telesni in gibalni razvoj v zdravstvenih domovih (sodelovanje zdravnika, kineziologa, fizioterapevta, medicinske sestre, nutricionista, športnega pedagoga).

 

Program Jutranja telovadba  1000 gibov 

Program PAZI NASE IN (po) skrbi zase 

Simbioza giba - vse življenje se gibamo 

Projekt Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji 

 
ENG