Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter drugi deležniki aktivno sodelujemo pri oblikovanju ukrepov za ustvarjanje okolja, ki bo spodbujalo telesno dejavnost prebivalstva, varovalo okolje in krepilo naše zdravje. Ključni cilji so  usmeritev občinskih prostorskih načrtov v kakovostno bivalno okolje, uvajanje trajnostne mobilnosti, zagotavljanje dostopnosti do površin za telesno dejavnost v lokalnem okolju vsem prebivalcem ter  spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s telesno dejavnostjo.

 
 

Spodbujanje aktivnega prihoda na delovno mesto ali v šolo

Aktivni prihod na delovno mesto ali v šolo ter druge nujne in načrtovane dejavnosti posameznika (opravki, nakupi, obiski oziroma druge zadolžitve) so priložnost za vsakodnevno gibanje. Spodbujajo ga tudi ukrepi, ki so povezani z urejanjem prometa, okolja in prostora:
- spodbujanje udeležencev v prometu k varnemu aktivnemu transportu (npr. pešačenje in kolesarjenje) in h kombiniranju aktivnega transporta z javnim prevozom (trajnostna mobilnost),
- umestitev pogojev za aktiven transport v vrtce, šole in na delovna mesta (kolesarjenje, hoja) v prostorske načrte,
- povečati kakovost sistemov P&R ter sistemov izposoje koles, zlasti v urbanih in primestnih okoljih,
- usmeritev priprave občinskih prostorskih načrtov v zagotavljanje trajnostne mobilnosti,
- zagotovitev ustrezne infrastrukture (npr. ureditev kolesarnic, kolesarskih povezav – stez, pasov, poti in ureditev pločnikov ter pešpoti – tudi v manjših naseljih ter med občinami),
- spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk zavarovanih območij.

Program Aktivno v solo 

Program Zdravi na kvadrat – promocija zdravja na delovnem mestu 

Evropski teden mobilnosti 

Celostni pristopi pri načrtovanju prometa 

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost 

Ministrstvo za infrastrukturo: Celostne prometne strategije občin 

Program Okolje, zdravje in mladi 2017-2019

 
 

Spodbujanje ureditve občinskih rekreacijskih površin

Urejenost širše okolice bivališč lahko spodbudi priložnostno vsakodnevno gibanje ljudi. Obstaja veliko javnih površin, ki so primerne za telesno dejavnost, ki so še neizkoriščene.

Medsektorski ukrepi na tem področju imajo namen:
- ohranjanja in vzpostavljanja sistemov ter infrastrukture v lokalnem okolju, ki spodbujajo telesno dejavnost za zdravje (npr. kolesarske povezave, parki, otoki športa za vse, trim steze, zunanja šolska in vrtčevska igrišča),
- povečati kakovost in število javno dostopnih športnih površin v naravnem okolju ob upoštevanju ciljev ohranjanja narave, prednostno z obnovo in ureditvijo obstoječih poti in površin (npr. planinske, tekaške, kolesarske povezave, naravna kopališča) ter jih promovirati,
- vzpostavitev sistema preverjanja kakovosti organiziranih ponudb telesne vadbe, infrastrukture za telesno dejavnost ter oseb ali ponudnikov, ki ponujajo in izvajajo programe telesne dejavnosti,
- vzpostavitev programov za uporabnike brezplačne telesne vadbe,
- vzpostavitev pogojev za izvedbo kakovostne neorganizirane telesne vadbe v naravi oziroma na prostem, ob upoštevanju naravovarstvenih vidikov,
- povečanje dostopnosti do pitne vode na javnih mestih in v javnih ustanovah, ob upoštevanju okoljskih vidikov (npr. uporaba pitnikov namesto vodnih balonov, kjer je mogoče).

Zdravje v občini 

Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva

 
ENG